بدون نام:

معلوم نیست که چرا تا حال هرگنجی که پیدا شده یا تقلبی یا درغ از آب در آمده است تا حال یک گنج واقعی پیدا نشده است