بدون نام:

آخه.. جان اینجا تو بنیادتعاون ناجا هم دزدی شد می‌فهمی دارم چی می‌گم
دیگی که برای نجوشد می‌خواهم کله سگ تو بجوشد
... به ایران ،که عمرمان وسرمایه مان به هدررفت