فاطمه:

حرف مفت خریدار نداره آقای محترم. چه منتی؟ چه خدمتی به خانم سپهری شده. متاسفم با این دیدگاه کوته نظرانه