مهدی:

: )) با این خبرت ، مثلا خواستی حرف حاجی رو منتشر کنی