جا مانده از قافله شهدا:

این کانالی جایی است که پیشمانانی که امروز غرق گناه هستند قبطه آنرا می‌خورند که چرا در جبهه کم ماندند و یا اینکه چرا آن موقع خالص نشدند که اینگونه با تن و سری خونین به دیار یار بروند تا امروز باید با جسمی و تنی و روحی گناهکار و شرمنده به دیار باقی بروند و خجالت دوستان خود رابکشند