ش:

عربستان درروابط با دیگرکشورها رابطه نمیخواهد بلکه وابسته تابع میخواهد ازمالی کشورها میخواهد سو استفاده بکنه