بدون نام:

خاک بر سرشون خودشونو خوار کردن، مانیک هستن اینا ادم سالم این طور زشت رفتار نمیکنه! میخوان مردم رو اذیت کنند میدونند ایرانیا از زشتى رفتار و بی حیایی بدشون میاد، مرض دارن!