بدون نام:

خدایا مملکت ما رو از دست این خیانت کارا نجات بده،اونهایی که جز نوکری امریکا وفحشا چیز دیگه ای از این دنیا طلب ندارن