محمد:

به نظرم اینها کمبود دارن اخه با اون وضع جلوی نامحرم موتور سواری کردن با بی حجابی باعث تحریک شهوت وغریضه جنسی مردها میشه اخه کی اینها سر عقل میان خدایا اخر عاقبت ما وملتمون را به خیر برسان امین.