کرامات:

از اقای روشن ممنونیم واقعا روشن جریانات فساد فوتبال پایه توهم ابی را کسی توضیح می‌دهد ؟ فیفا خواستار کشف کودک ازاریها شده بود مادر ازاریها هم شامل میشه ؟