بدون نام:

اگه به جای خندیدن توى صورتشون و رو دادن بهشون کمى ادبشون مى کردن، کمى قاطع باهاشون برخورد مى کردن این جور جامعه رو به گند نمی‌کشیدن، آن قدر رو دارن که آدمو یاد یک حیوانى میندازن اون مرداى فاسد و نادانى هم که جمع شدن از اون خانم‌ها بدتر هستند، شاید اون خانم خیابونى‌ها رو همین اوباش بی غیرت آورده باشند واسه تفریح و خنده وجریحه دار کردن احساسات مذهبی مردم! لعنت به همشون!