بدون نام:

حالا همه چیز به کنار عجب هیکلهای ضایع و بدفرمی دارن:ا
اینا رو ادم ببینه به جای تحریک شدن از هر چی زنه زده میشه که!
بگیرید علنی محاکمشون کنید شلاق حبس طولانی و جریمه سنگین نقدی تا دیگه کسی جرات این غلطا رو نکنه