احمئ.د:

اینها خانواده ندارن از عواملی هستند که هیچ خبری از دنیا واخرت ندان از این بدتر هم هست وبد‌تر خواهد امد به نظر من ما فقط اسم دین اسلام به دوش می‌کشیم این بداخلا قیها هم از بی قیرتیااز خانوادها سر نشت میگیره