بدون نام:

بیشعورهای عقده ای ...!
واقعاً براشون متأسفم