حسین:

یعنی اخوی شما نگرفتی بدون نام مسخره کرده اونا رو ! و حرفش فقط طعنه میزد به اینکه افاده‌ها طبق طبق سگا به دورش وق و وق!؟ یعنی مورچه چیه کله پاچش باشه؟ باز یعنی یکی میره جلوه گری میکنه که یه چیزی حداقل داشته باشه!یه جمالی یه کمالی! نه اینکه حال عالم و آدم و بهم بزنه با ظاهرش و با غلطی که میکنه!
بیشتر دقت کن اخوی