بدون نام:

این قدر ادم زنده هستند که وقتی خوب فکر میکنی این سوال تو ذهنت مرتب میاد اینها برای چی زنده اند؟ هدف از خلقت اینها چی هست؟