بدون نام:

تصویر أصلی را پیدا کردم شلوار گشاد کرم رنگ پاشونو ولی با ترفند کاری کردند که لخت نشو ن بده