بدون نام:

اگه توی تصاویر واضحتر ،دقت کنید میفهمید اینا لخت نیستن.ساپورت پوشیدن به رنگ بدن.رو کفشهاشونم کشیده شده.