بدون نام:

مثل اینکه بدجوری گیرشون افتادی و خوب هم خدمتت رسیده اند!خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ