الهام:

جناب بدون نام الان نتیجه این فشارها تو کشور خودمون چی شده؟ ینی وضعیت تو کشورهای اروپایی خیلی بدتر از اینجاست؟ طلاق کمه؟ ازدواج سفید؟ بی بند و باری؟ مشروبات الکلی؟ پارتی و سقط جنین و... بازم بگم؟ نخیر محدودیت هم راهش نیست. من با نظر سید یاسر موافقم. باید جایی برای تخلیه این هیجانات بصورت مجاز و قانونی وجود داشته باشه