ح:

احسنت به استاد قرائتی سخنشان کاملا حکیمانه و درست است