بدون نام:

نتانیاهو دهن لق دیروز من با بچه‌های محله مون رفتیم دیزین چند تا دیزی زدیم این را هم به ترامپ بگو تا آبگوشت را تحریم کند