مدافع حرم:

فرهادی یک وطن فروش هالیودی است که برای وارد شدن به هالیود اگر از در برانند از پنجره وارد میشود برای او اهمیت رقص در روی فرش قرمز بیشتر از وطن ارزش دارد او هویمتال بیچاره ای است که حتی معنی وطن را نمی‌داند عوامگرای بیچاره گه حتی پوپولیست شدن را نمی‌داند .