ششلیک:

بما مربوط نیست تنبون خودتون افتاده می‌خواهید بالا بکشید نمی‌خواهید نه ما نه نگاه کردیم نه پوزخند زدیم