بدون نام:

اگرمستکبران از دشمنی خود دست برندارند ،با توکل برخدا،با تمام توان درمقابل دنیای مستکبران که همه چیز آنهاست خواهیم ایستاد.