بدون نام:

دستمال خاصیتی داره اب بینی باهاش پاک کنی این مردک همون مقدارم خاصیت ندارد هیچ بلکه مضر و میکروب هم هست مردک خاین به کشورش