محمد:

چه رویی دارن . چطور روش میشه بگه نقض حقوق بشر توسط ایران من موندم.