بدون نام:

امیدوار همه جوانها و زوج‌ها خوشبخت بشن با این شرایط سخت اقتصادی که حاکم است