ناشناش:

دلتون بهمین موشک خوش باشه بابا اسراییل بمب اتم داره +هزاران دوست دوست ما لبنان وسوریه هستن اونا میدون ما درمقابلشون صفریم الکی سروصدا میکنن.اگه قبلا یه مقدارپول داشتیم دیگه اونم نداریم همچی خالیه ...