ششلیک:

ویسی و عابدینی از زدن حرفهای خنده دار می‌ترسند ولی علی بلوف و باندش و تراکتوریها نه