بدون نام:

با رهبری قدرتمند مقام معظم رهبری،آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ارتش جهان هم نتواند که جوابم دهد