اولوچ:

اونایی که تا کسی چیزی میگه در جواب میگن حسودیت میشه تو زندگی حسی جز حسادت رو درک نکردند!