نیلی:

بیچاره کیسه کشا . آخه بعد از 5 سال تونستن پرسپولیس و ببرن گرچه پرسپولیس به ششتقالا نباخت بلکه به غرور خودش باخت اینقدر عقده نبردن پرسپولیس روحشونو آزار میداد که نمیدونستن چیکار کنن ولی عیبی نداره هنوز دهتا زیر پرسپولیس سرورشون هستن 66666666666666666666666