حسین:

بابا کچل خان ،برو حموم دلاکی کن کیسه کش. خدایی آدم می‌بینه تو را کفاره واجب میشه.