امیر:

کیسه فکر کرده بعد از 6سال پرسپولیسو برده با دفاع اتوبوسی هنر کرده وقتی 10 نفره 3 تا گل خوردید توی 10 دقیقه و 2-4 به فلاکت افتادید امیرجعفری و کیسه کشها کجا بودند؟