سیروس:

امیر جان ، ما همه دوستت داریم . از حرفهای سخیف بعضی‌ها ناراحت نشو . از اینا بیشتر از این نمیشود انتظار داشت.