بدون نام:

خدایا شکرت. تیم ما اینقدر بزرگه که با باختش لالها شفا پیدا میکنند