یوسف:

یه جوری میگی 5 سال انگار5سال پلسپلوس برده در ضمن سوبله چوبله هر 5سال یه بار اتفاق میفته