مهدی:

باسلام خواهشا تاریخ را تحریف نکنید.لقب کیسه کش فقط وفقط وفقط مخصوص پرسپولیسی هاست.از اول بهشون میگفتند لنگیای کیسه کش.
استقلال سرور پرسپولیسه