بدون نام:

شاید روسها نظر مثبتی داشته باشند اما کل دنیا نظر منفی دارند.