علی:

تا اسم خمینی بر کشور متمدن ایران حک است هیچی کشوری جرات دست درازی به آن ندارد.
امروز دنیا از خمینی و فرزندان خمینی وحشت دارد.