بدون نام:

تیترهای بدی دارید. رفتار غیر اخلاقی در نظر ایرانیان عشقبازیست.