علی:

متاسفانه چندسال آینده میشود چهره ماندگار ترس که نباشد حریم‌ها شکسته میشوند