ناشناس:

هویت اون پزشک بگید، و بدون شک هم تجاوز جنسی در بیهوشی بهش داشته ، باید به اشد مجازات حد الهی بهش جاری شه تو سر در دانشگاه علوم پزشکی دارش بزنن که عبرت خلق پزشک شه