بدون نام:

نامرد متجاوز اگه تو داعش بود همین کا رو با خودش نمیکردند؟!