بدون نام:

این اصولگرها چرا یه چهره به قول معروف کالیزما خوشتیپ و خوش صحبت که بتواند دل جوانها رو بدست بیاره رو ندارن معرفی نمیکنن..
قد بلندم باشه چون وقتی با مقامات دیگر کشورها دیدار کنه یه سر گردن حداقل ظاهری بالاتر باشه...
بخدا این چیزها تاثیر داره...