بدون نام:

به همین راحتی میگه برای آمریکا تلفات داره.
منظورش اینه که آمریکا جنگو می‌بره ولی تلفاتش زیاده.
به همین خیال باش