بهرام:

قابل توجه مسئولین خوش غیرتی که طرفدارافغانیهاهستند .