بدون نام:

کی مرده اس کی زنده اس بابا!
الان همه جونای 20 25 ساله دارن میمیرن!
دهه شصتی‌ها هم کلا افسرده و ناامید هستن
50 سال دیگه احتمالا ایرانی وجود نداره و یا اگرم داشته باشه این نظام دیگه وجود نداره بشین زندگیتو بکن فلسفه بافی هم نکن . ادم نقد رو ول نمیکنه نسیه رو بچسبه!