حمید:

جوجه رسانه خیلی ته قافله اى جواد نکو نام جواد نکو نامه کارنامه اش رو خودشه نیازی به ذوب در هیجکس نداره وجوونه وحالا حالا‌ها هم خیلی کار برا انجام دادن داره